POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...

Pojmovno kazalo sa pregledom relevantnih propisa

Poslovne informacije - Cijena

Informacije i pregled po pojmovima; cijena


• 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine«, broj 169/04., u daljnjem tekstu: osporeni Zakon) podnijela je ?ula Rušinović-Sunara iz Splita (u daljnjem tekstu: predlagateljica), koju zastupa Dafinka Večerina, odvjetnica iz Zagreba. >>>
• Prijedlog su podržali Ivan Šunjić, Vinko Ljubičić, Željko Vrdoljak, Doris Košta, Jasna Matačić i Ana Unković, odvjetnici iz Splita, Dafinka Večerina i Josip Mađarić, odvjetnici iz Zagreba te Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata iz Splita, čija predsjednica je predlagateljica. >>>
• Predlagateljica smatra da je osporeni Zakon u cjelini protivan člancima 3., 14., 20., 21., 22. i 23. Ustava. To obrazlaže tvrdnjama da osporeni Zakon »pojedinim odredbama diskriminira pacijente, krši ljudsko dostojanstvo, prava pacijenata se ne priznaju ljudskim pravima, u određenim člancima daje smisao suprotan zaštiti ljudskih prava i time direktno ugrožava ista, nema provedivost odredbi koje trebaju jamčiti provedivost zaštite prava pacijenata, čime po svojoj strukturi ne odgovara pravnoj normi. U konačnici, neprimjerenim izrazima vrijeđa se sam hrvatski jezik i kultura.« >>>
• Također ukazuje i na članak 3. Zakona (Zaštita prava pacijenata u Republici Hrvatskoj provodi se na načelima humanosti i dostupnosti), za kojeg smatra da krši dostojanstvo pacijenata jer se u njemu pravo pacijenta ističe kao »ne ljudsko pravo«, odnosno pogrešno i nepotrebno navodi se da se na načelima humanosti i dostupnosti provodi zaštita prava pacijenata. Predlagateljica ističe da se na tim načelima zapravo provodi zdravstvena zaštita, dok se prava štite zakonima u skladu s ustavnim načelima. >>>
• Konačno, predlagateljica osporava sadržaj članaka 30. i 32. osporenog Zakona. Smatra da bi te odredbe trebale jamčiti provedivost svih ostalih odredaba osporenog Zakona budući da je njima uređen naziv i sastav tijela koja obavljaju nadzor nad provedbom Zakona. Međutim, prema stajalištu predlagateljice, to nije tako jer su Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata sastavljena od pet članova iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata, pri čemu pojam nevladinih udruga nije definiran ni područjem djelovanja, ni iskustvom u određenom području, niti duljinom postojanja udruge u odnosu na vrijeme registracije. S tim u svezi predlagateljica smatra da stručnjaci na području zaštite prava pacijenata u Republici Hrvatskoj ne postoje (s izuzetkom nekolicine osoba, uključujući podnositeljicu), niti će u skoro vrijeme postojati, s obzirom da, prema mišljenju predlagateljice »obrazovni sustav Republike Hrvatske ne producira niti ima mogućnosti producirati tako multidisciplinarno (medicinski i pravno) educirane kadrove«. >>>
• Budući da, kako je istakla predlagateljica, zakonodavac nije prihvatio primjedbe, sugestije i amandmane podnesene u postupku donošenja osporenog Zakona, vezano za prava, obveze i odgovornosti pacijenata, koje je izradila radna skupina Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, predlagateljica je u svom prijedlogu za pokretanje ustavnosudskog postupka predložila i konkretne tekstove za pojedine dijelove osporenog Zakona, koje smatra odgovarajućim u odnosu na materiju koju Zakon uređuje. >>>
• U odnosu na poglavlja pod nazivom »Opće odredbe«i »Prava pacijenata«, predlagatelj smatra da zakonodavac u »kreiranju Zakona«nije uzeo u obzir relevantne odredbe Ustava, već je »za sadržaj odredaba kojima su određena prava pacijenata isključivo koristio sadržaj primjera prava pacijenata iznijetih u međunarodnom dokumentu, čiji sadržaj nije pravno obvezujući (»Deklaracija«), odnosno koristio je selektivno izabrane norme višestranih međunarodnih ugovora, koje su norme (i sami ugovori) po svojoj pravnoj snazi ispod Ustava«. Takvim postupanjem, smatra predlagatelj, zakonodavac je pogrešno upotrijebio svoju ovlast iz članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava te povrijedio načela propisana člankom 5. Ustava. U svezi s takvim propisivanjem prava pacijenata, predlagatelj je naveo sljedeće: »Time su u pravni poredak Republike Hrvatske, na ustavnopravno potpuno neprihvatljiv način, unijeta »prava pacijenata«, taksativno nabrojena u osporavanom zakonu«.« >>>
• Prema stajalištu predlagatelja, a u skladu s odredbama članka 21. stavka 1. i članka 58. Ustava, »temeljna prava pacijenata, koja u Zakonu nisu propisana, bila bi pravo na pružanje zdravstvene usluge u razumnom roku, a u skladu s dostignućima suvremene medicine«, zatim »pravo pacijenata da potvrde obujam i vrste pruženih zdravstvenih usluga koje zdravstvene ustanove zatim upućuju na naplatu HZZO-u i tome slična prava«. >>>
• Zaključno stajalište predlagatelja glasi: »Stoga se ukazuje opravdanim razmišljanje da se u stanju zdravstvenog sustava, kakvo opisuje osporavani Zakon, normiranje prava pacijenata moralo daleko dublje promisliti, uskladiti s potrebama ustavnog poretka i realnih potreba pacijenata, na način da se zdravstveni sustav počinje mijenjati i prilagođavati pacijentu kao subjektu, a ne kao do sada, objektu.« >>>
• U odnosu na dio osporenog Zakona, kojim je propisano pravo na pritužbu, kao pravno sredstvo za zaštitu prava pacijenata, odnosno kojim su osnovana povjerenstva kao posebna tijela za zaštitu i promicanje prava pacijenata, predlagatelj je istaknuo da »put pravne zaštite, predviđen osporavanim Zakonom, ne propisuje učinkovit pravni lijek, … a sve zbog toga što se u cijelom postupku ne donosi upravni akt, već se pacijenta prepušta »medijaciji«i dopisivanju raznih ovlaštenih osoba koje, bez iznimke, pripadaju zdravstvenom sustavu ili su od tog sustava imenovane kao »nezavisna tijela«. Takvo normiranje puta pravne zaštite odudara od dostignutih standarda pravnog poretka u Republici Hrvatskoj…« Tim navodima predlagatelj je izravno osporio ustavnost odredbi članka 35. stavaka 1. i 2. osporenog Zakona. >>>
• 5. Osporenim Zakonom propisuju se prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite te način zaštite i promicanja tih prava (članak 1. stavak 1.). Tim se Zakonom svakom pacijentu jamči opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu, primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta, uz poštivanje njegovih osobnih stavova (članak 2.). >>>
• Prema članku 3. osporenog Zakona, zaštita prava pacijenata u Republici Hrvatskoj provodi se na načelima humanosti i dostupnosti. Načelo humanosti se ostvaruje osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića, osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta te zaštitom osobnosti pacijenta, uključujući poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja (članak 4.). Načelo dostupnosti zaštite prava pacijenata podrazumijeva jednaku mogućnost zaštite prava svih pacijenata na području Republike Hrvatske (članak 5.). >>>
• Daljnjim odredbama osporenog Zakona utvrđena su pojedina prava pacijenata, načini i pretpostavke njihova ostvarivanja. Radi praćenja ostvarivanja prava pacijenata propisano je osnivanje povjerenstava za zaštitu i promicanje prava pacijenata, njihov sastav i djelokrug rada. U kaznenim odredbama osporenog Zakona propisane su novčane kazne za prekršaje koje u ostvarivanju prava pacijenata počini zdravstvena ustanova i/ili odgovorna osoba u toj ustanovi, zdravstveni radnik te druge pravne i fizičke osobe određene osporenim Zakonom. >>>
• U konkretnom slučaju, pri uređivanju područja zdravstvene zaštite, posebice zaštite prava pacijenata, zakoni moraju osigurati razinu prava pacijenata u skladu s dostignutim standardima zaštite tih prava, na načelima pravne sigurnosti, jasnoće i provedivosti propisa te izvjesnosti u ostvarivanju legitimnih očekivanja građana. Pri tome, nesporno je da je ovaj ustavni zahtjev prema zakonodavcu to jači što je pojedino pravo pacijenta značajnije za njegovu zdravstvenu zaštitu, što dalje znači i to da zakonski propisi namijenjeni reguliranju zaštite takvog prava prostor slobodne prosudbe upravnog tijela ili tijela s javnim ovlastima, kojima je povjereno odlučivanje o zaštiti prava, moraju podvrgnuti (sudbenom) nadzoru zakonitosti njihovih odluka. >>>
• 7. Zakonsko uređenje prava pacijenata, u smislu njihova promicanja i zaštite, bitna je pretpostavka ostvarivanja Ustavom zajamčenog prava na zdravstvenu zaštitu. >>>
Pregled | Prethodna stranica | Sljedeća stranica | Izvod |

KORISNE PREPORUKE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet adrese, e-mail adrese...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analize tržišta, izrada poslovnih planova, investicije...
Info Internet usluge - CMS, izrada poslovnih internet portala, izrada internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, ulaganja, porezi, poslovna psihologija za uspješnost poslovanja i komunikacija...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shopovi), trgovačko posredovanje, trgovinsko poslovanje, trgovački registri...

Web portal InternetImenik.com - Impresum - Kazalo