POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...

Pojmovno kazalo sa pregledom relevantnih propisa

Edukacija

Informacije i pregled po pojmovima; edukacija


• Odjel za informatiku i komunikacije obavlja stručne i tehničke poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu, izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu, priprema podloge za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme te za razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže i pristupne veze na Internet, brine se za razvoj i održavanje javnih i internih informacijskih usluga kao što su WWW informacijske usluge, sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, brine se za sigurnost informacijskog sustava, vodi evidenciju o raspodjeli informatičke i komunikacijske opreme, osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava, organizira i sudjeluje u provedbi edukacije korisnika informacijskog sustava, sudjeluje u planiranju i provedbi projekta izgradnje računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave, koordinira interne aktivnosti prema Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku, te obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela i poslove koje odredi tajnik i ministar. Opširnije >>>
• Odsjek za informatiku inicira, koordinira i provodi plan razvoja primjene informacijske tehnologije u Ministarstvu; provodi planiranje, organiziranje, nabavu i implementaciju informatičke strojne i programske opreme; sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva; vodi evidenciju o raspodjeli informatičke opreme; predlaže i provodi program sigurnosti informacijskih resursa; brine se za održavanje strojne i programske opreme; osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava; organizira i sudjeluje u provedbi informatičke edukacije korisnika; prati korištenje informatičke opreme te izrađuje izvješća, analize i prijedloge poboljšanja i unapređenja. Opširnije >>>
• Samostalni odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva. Odjel procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenima s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; izrađuje strateške i operativne planove revizije; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavlja reviziju o korištenju sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacije i institucija; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu Odjela i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima; surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća toj Upravi; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju. Opširnije >>>
• Pododsjek za stručno usavršavanje izrađuje nove obrazovne metode, utvrđuje strategije obrazovanja, potiče znanstvene radove i obrazovanje trenera, utvrđuje individualne potrebe za školovanjem, obavlja koordinaciju edukacije po ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, sukladno katalogu programa izobrazbe Središnjeg državnog ureda za upravu, sudjelovanje u organizaciji temeljnog obrazovanja i vođenje projekata za školovanje, prati rad vježbenika, sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenju vježbeničke prakse. Opširnije >>>
• Odjel za informatičke poslove obavlja stručne i tehničke poslove vezane za planiranje, organiziranje, usklađivanje i provedbu sustavne informatizacije u Ministarstvu, izrađuje analize potreba Ministarstva u području primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i predlaže mjere za unaprjeđenje informatizacije u Ministarstvu, brine se za nabavu, raspodjelu i održavanje računalne i programske opreme te za razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže i pristupne veze na internet, brine se za razvoj i održavanje javnih i internih informacijskih usluga kao što su WWW informacijske usluge, sudjeluje u razvoju i održavanju središnjih baza podataka u Ministarstvu, sudjeluje u definiranju, razradi i održavanju korisničkih programskih aplikacija za pojedine ustrojstvene jedinice Ministarstva, brine se za sigurnost informacijskog sustava, vodi evidenciju o raspodjeli informatičke i komunikacijske opreme, osigurava savjetodavnu podršku korisnicima informacijskog sustava, organizira i sudjeluje u provedbi edukacije korisnika informacijskog sustava, sudjeluje u planiranju i provedbi projekta izgradnje računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave, koordinira interne aktivnosti prema Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku, te obavlja i druge poslove koje odredi tajnik i ministar. Opširnije >>>
• Odsjek za obrazovanje kadrova u turizmu aktivno surađuje s tijelima i institucijama nadležnim za obrazovanje i edukaciju; prati i analizira kretanje zaposlenosti i odgovarajuće osposobljenosti u odnosu na potrebe turističkog tržišta; aktivno predlaže mjere i aktivnosti vezane za obrazovanje novih kadrova te cjeloživotno obrazovanje postojećih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu s ciljem rješavanja problema deficitarnih zanimanja, kvalitete i stručnosti kadrova, kao i usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta. Opširnije >>>
• Pododsjek za koordinaciju sa sustavom obrazovanja aktivno surađuje s tijelima i institucijama nadležnim za obrazovanje i edukaciju kao i s obrazovnim institucijama radi usklađivanja programa redovnog obrazovanja s potrebama tržišta; prati i analizira kretanje zaposlenosti i odgovarajuće osposobljenosti u odnosu na potrebe turističkog tržišta. Opširnije >>>
• Odjel za ruralni turizam prati razvoj turizma i svih njegovih posebnih oblika na ruralnom prostoru, te predlaže mjere za poticanje njegovog razvoja u svrhu postizanja što ravnomjernijeg prostornog/regionalnog razvoja turizma i gospodarstva općenito. Odjel inicira i potiče suradnju s drugim Ministarstvima nadležnim za razvoj drugih djelatnosti na ruralnom prostoru, te županijama i jedinicama lokalne samouprave, da bi se usklađivanjem i dopunjavanjem različitih poticajnih mjera (programa, projekata i dr.) postigli optimalni sinergijski razvojni učinci; koordinira poslove u svezi donošenja i provođenja strategije razvoja ruralnog turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na ruralni turizam; prati i predlaže statističku evidenciju ugostiteljsko-turističke ponude na ruralnom prostoru; predlaže i provodi konkretne programe koji potiču razvoj turizma na ruralnom području; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svog djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svog djelokruga; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unapređuju ruralni turizam; surađuje s odgovarajućim udruženjima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave i drugim institucijama; pruža informacije i savjetodavne usluge važne za razvoj i poticanje ruralnog turizma; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odjela; za područje iz svog djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svog djelokruga; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područje kojim se Odjel bavi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe koje Odjel provodi; zajedno sa drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora i dr.), te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga. Opširnije >>>
• Odsjek za mjere i programe razvoja ruralnog turizma prati razvoj turizma i svih njegovih posebnih oblika na ruralnom prostoru, te predlaže mjere za poticanje njegovog razvoja; koordinira poslove u svezi donošenja i provođenja strategije razvoja ruralnog turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na ruralni turizam; predlaže i provodi konkretne programe koji potiču razvoj turizma na ruralnom području; prezentira mjere i programe, pruža stručnu pomoć i informacije vezane uz programe razvoja iz svog djelokruga; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unapređuju ruralni turizam; surađuje sa odgovarajućim udruženjima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave i drugim institucijama; pruža informacije i savjetodavne usluge važne za razvoj i poticanje ruralnog turizma; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odsjeka; za područje iz svog djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svog djelokruga; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područje ruralnog turizma. Opširnije >>>
• Odjel za kulturni turizam prati razvoj ovog posebnog oblika turizma, potiče inicijative razvoja kulturnih turističkih proizvoda; uspostavlja sustav organizacije i mehanizme intersektorske suradnje; promovira kulturnoturistički razvoj kao jedan od prioritetnih opredjeljenja turističkog razvoja Hrvatske; identificira lokalitete s potencijalom da postanu regionalne i nacionalne turističke atrakcije; koordinira poslove u svezi donošenja i provođenja strategije razvoja kulturnog turizma; sudjeluje u izradi prijedloga drugih strateških razvojnih dokumenata u dijelu koji se odnosi na kulturni turizam; predlaže i provodi konkretne programe koji potiču razvoj kulturnog turizma; ustrojava odgovarajuću evidenciju programa iz svog djelokruga; sustavno prati i analizira provedbu programa; analizira učinkovitost mjera iz programa u odnosu na postavljene ciljeve, te po potrebi predlaže odgovarajuće izmjene; provodi aktivnosti vezane uz nadzor; potiče umrežavanje i partnerstva kulturnog i turističkog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini; osigurava organizirano i sustavno pružanje stručne i tehničke pomoći inicijativama razvoja kulturnih turističkih projekata kao i suvremeno prezentiranje kulturnih turističkih proizvoda; surađuje s nadležnim i drugim institucijama u izradi i provedbi zajedničkih projekata i programa koji unapređuju kulturni turizam; surađuje s odgovarajućim udruženjima, jedinicama regionalne i lokalne samouprave i drugim institucijama; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji reguliraju materiju iz nadležnosti Odjela; za područje iz svog djelokruga sudjeluje u pripremi primjedbi, prijedloga i mišljenja na nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema nacrte prijedloga akata iz svog djelokruga za čije je donošenje nadležno Ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja iz svog djelokruga; daje odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba; prati propise iz svog djelokruga; sudjeluje u edukacijama sudionika vezanih za područje kojim se Odjel bavi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug Odjela; obavlja poslove vezane uz primjenu propisa o državnim potporama koji se primjenjuju na programe koje Odjel provodi; zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u pripremi i izradi propisanih planova Ministarstva (Plan nabave, Plan državnih potpora i dr.), te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga. Opširnije >>>
• Uprava za sustav turističkih zajednica daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; izrađuje propisane suglasnosti turističkim zajednicama; izrađuje uvjerenja i potvrde iz djelokruga Uprave; obavlja poslove u svezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; koordinira pripremu izrade nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih državnih tijela; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom: u provođenju edukacije zaposlenih u turističkim zajednicama, na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava sukladno informacijskom sustavu Republike Hrvatske standardima EU, te na uvođenju jedinstvenog sustava planiranja i izvješćivanja; prati prikuplja i obrađuje statističke podatke o: broju ostvarenih noćenja, prosječnoj godišnjoj popunjenosti kapaciteta u privatnom smještaju, broju privatnih iznajmljivača koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, boravišnoj pristojbi, članarini, prihodima koje turističke zajednice ostvaruju od jedinica lokalne samouprave; evidentira podatke o zaključenim ugovorima o stalnom vezu u lukama nautičkog turizma i podatke o odlukama općinskih i gradskih vijeća o povećanju koeficijenta razreda turističkog mjesta i određivanju zona u turističkim mjestima; vodi evidenciju podataka o zaposlenima u turističkim zajednicama, te evidenciju podataka o osnovanim i ukinutim turističkim zajednicama; obavlja nadzor nad radom turističkih zajednica; prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica; prati zakonitost rada turističkih zajednica; vodi upravni postupak; predlaže mjere za unapređenje i poboljšanje sustava turističkih zajednica; prati primjenu i izvršavanje zakona i dr. propisa iz nadležnosti Uprave; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom: na promociji hrvatskog turizma u inozemstvu, u provođenju operativnog istraživanja tržišta za potrebe promocije hrvatskog turizma, u izradi programa i planova promocije hrvatskog turističkog proizvoda vodeći računa o posebnostima svakog turističkog područja sukladno strategiji razvoja hrvatskog turizma i marketinškoj strategiji turističkog proizvoda Republike Hrvatske, u provođenju i nadziranju svih radnji promocije turističkog proizvoda Republike Hrvatske, te u ocjenjivanju svrhovitosti i djelotvornosti poduzetih promidžbenih radnji, u unaprjeđenju sadržaja i ponude u turističkim mjestima; u predlaganju mjera za povećanje konkurentnosti turističke destinacije; potiče usmjerava i provodi projekte i programe za unapređenje sustava upravljanja destinacijom. Opširnije >>>
• Odjel za unapređenje sustava turističkih zajednica daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; obavlja poslove vezane za upis turističkih zajednica u Upisnik turističkih zajednica; izrađuje propisane suglasnosti turističkim zajednicama; izrađuje uvjerenja i potvrde iz djelokruga Uprave; obavlja poslove u svezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; koordinira pripremu izrade nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih državnih tijela; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom: u provođenju edukacije zaposlenih u turističkim zajednicama, na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava sukladno informacijskom sustavu Republike Hrvatske standardima EU, te na uvođenju jedinstvenog sustava planiranja i izvješćivanja; surađuje s tijelima jedinica lokalne samouprave i tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave glede primjene zakona i dr. propisa; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja; daje odgovore na predstavke i pritužbe građana u svezi s propisima iz nadležnosti uprave; prati, prikuplja i obrađuje statističke podatke o: broju ostvarenih noćenja, prosječnoj godišnjoj popunjenosti kapaciteta u privatnom smještaju, broju privatnih iznajmljivača koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, boravišnoj pristojbi, članarini, prihodima koje turističke zajednice ostvaruju od jedinica lokalne samouprave; evidentira podatke o zaključenim ugovorima o stalnom vezu u lukama nautičkog turizma i podatke o odlukama općinskih i gradskih vijeća o povećanju koeficijenta razreda turističkog mjesta i određivanju zona u turističkim mjestima; vodi evidenciju podataka o zaposlenima u turističkim zajednicama, te evidenciju podataka o osnovanim i ukinutim turističkim zajednicama. Opširnije >>>
• Odsjek za razvoj sustava turističkih zajednica daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom propisa vezanih za turističke zajednice; izrađuje propisane suglasnosti turističkim zajednicama; obavlja poslove u svezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa kojima se uređuje sustav turističkih zajednica; koordinira pripremu izrade nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih državnih tijela; surađuje s tijelima jedinica lokalne samouprave i tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave glede primjene zakona i dr. propisa; priprema i surađuje na pripremi odgovora na zastupnička pitanja; daje odgovore na predstavke i pritužbe građana u svezi s propisima iz nadležnosti uprave; surađuje s Hrvatskom turističkom zajednicom: u provođenju edukacije zaposlenih u turističkim zajednicama, na ustrojavanju hrvatskog turističkog informacijskog sustava sukladno informacijskom sustavu Republike Hrvatske standardima EU, te na uvođenju jedinstvenog sustava planiranja i izvješćivanja. Opširnije >>>
• Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi obvezuje se jednom u tri godine organizirati edukaciju ravnatelja u vezi primjene mjera zaštite i sigurnosti na radu i zaštite dostojanstva radnika. Opširnije >>>
• Sindikati se obvezuju organizirati edukaciju sindikalnih povjerenika u vezi primjene mjera zaštite i sigurnosti na radu i zaštite dostojanstva radnika. Opširnije >>>
Pregled | Prethodna stranica | Sljedeća stranica | Izvod |

KORISNE PREPORUKE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet adrese, e-mail adrese...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analize tržišta, izrada poslovnih planova, investicije...
Info Internet usluge - CMS, izrada poslovnih internet portala, izrada internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, ulaganja, porezi, poslovna psihologija za uspješnost poslovanja i komunikacija...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shopovi), trgovačko posredovanje, trgovinsko poslovanje, trgovački registri...

Web portal InternetImenik.com - Impresum - Kazalo
Svi korisnici sav objavljeni sadržaj koriste na vlastitu odgovornost.