POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...

Pojmovno kazalo sa pregledom relevantnih propisa

Europski

Informacije i pregled po pojmovima; Europa, europski


• – sažet opis i komentar terapijskih smjernica hrvatskih i europskih stručnih udruga liječnika za indikacije za koje se lijek prijavljuje, Opširnije >>>
• 6) Osoba koja po prvi put stavlja na tržište krmivo koje nije navedeno u Katalogu, mora odmah obavijestiti o njegovom korištenju predstavnike Europskih sektora u poslovanju s hranom za životinje u skladu s člankom 26. stavkom 1. ovoga Pravilnika. Predstavnici Europskih sektora u poslovanju s hranom za životinje, objavljuju registar takvih obavijesti na internetu i redovito ga dopunjuju. Opširnije >>>
• 1) U izradi Kataloga i Kodeksa te izmjena i dopuna Kataloga i Kodeksa sudjeluju predstavnici Europskih sektora u poslovanju s hranom za životinje: Opširnije >>>
• – predstavnik/ca Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Opširnije >>>
• 5. Ustavni sud je ocijenio da podnositelju u postupku pred Upravnim sudom Republike Hrvatske nisu povrijeđena prava iz članka 6. stavka 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jer Upravni sud Republike Hrvatske nije postupao suprotno pravnim stajalištima, koja je u primjeni odredbe članka 6. stavka 1. Konvencije na konkretne slučajeve ustanovio Europski sud za ljudska prava. Opširnije >>>
• U ustavnoj tužbi podnositelj ponavlja navode iznesene tijekom postupka pred Agencijom i Upravnim sudom, a koji se mogu svesti na tvrdnju o pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju i pogrešnoj primjeni materijalnog prava. Smatra da prvostupanjsko tijelo nije moglo primijeniti odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 14/01., u daljnjem tekstu: SSP) jer je on stupio na snagu 1. veljače 2005. godine. Također se nije mogao primijeniti ni Privremeni sporazum o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice. Opširnije >>>
• 5. U odnosu na primjenu mjerodavnog prava, Upravni sud utvrđuje da je primijenjeno mjerodavno materijalno pravo od strane Agencije koja je primijenila način, kriterije i standarde komparativnog prava Europskih zajednica vezano uz distribuciju motornih vozila. Naime, u odsustvu podzakonskih akata Republike Hrvatske koji bi odredili kriterije, načine i standarde za ocjenu zlouporabe monopolističkog položaja na tržištu motornih vozila, Agencija primjenjuje načine, kriterije i standarde komparativnog prava Europskih zajednica vezane uz distribuciju motornih vozila. Time u interesu stranaka obznanjuje jedinstvenost pristupa ocjeni i upućuje na način i standard koji uzima kao mjerilo i tako otklanja mogućnost proizvoljnosti ocjene zakonitosti postupanja, utvrđuje Upravni sud. Opširnije >>>
• 6. Članak 70. stavak 1. SSP-a i članak 36. stavak 1. Privremenog sporazuma određuju, između ostaloga, da je, u mjeri u kojoj to može utjecati na trgovinu između Europskih zajednica i Republike Hrvatske, sljedeće nespojivo s ispravnom primjenom SSP-a odnosno Privremenog sporazuma: Opširnije >>>
• Postupanje protivno odredbama SSP-a i Privremenog sporazuma valja tumačiti na temelju mjerila koja proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju Europskih zajednica, a osobito, između ostaloga, članaka 81. i 82. Ugovora o Europskim zajednicama te instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije Europskih zajednica (članak 70. stavak 2. SSP-a i članak 35. stavak 2. Privremenog sporazuma). Opširnije >>>
• Slijedom navedenoga, u slučajevima u kojima se ispituje je li tržišno natjecanje narušeno, hrvatska tijela koja se bave zaštitom tržišnog natjecanja, ovlaštena su i obvezatna primjenjivati kriterije koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju Europskih zajednica i iz instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije Europskih zajednica. Na taj način SSP i Privremeni sporazum obvezuju hrvatska tijela za zaštitu tržišnog natjecanja da rješavajući određene slučajeve, primjenjuju ne samo hrvatsko pravo tržišnog natjecanja, nego i da vode računa o odgovarajućem pravu Europskih zajednica. Opširnije >>>
• U ustavnosudskom postupku se postavlja i pitanje primjene kriterija, standarda i instrumenata tumačenja Europskih zajednica, na čiju primjenu upućuje SSP i Privremeni sporazum. Podnositelj u prilog tvrdnje da se ti kriteriji, standardi i instrumenti tumačenja Europskih zajednica ne mogu nikako primijeniti poziva na okolnost da oni nisu ni preuzeti ni objavljeni u bilo kojem drugom hrvatskom zakonu ili propisu te da stoga ne mogu biti izvor prava. Pri tome podnositelj navodi presudu Upravnog suda broj: Us-5438/2003-7 od 26. listopada 2006. godine, koja je donesena u različitom slučaju od ovoga o kojem je odlučivano u ovom predmetu. I u toj presudi Upravni sud priznaje mogućnost načelne primjene SSP-a i Privremenog sporazuma, dok se spori samo mogućnost primjene kriterija, standarda i instrumenata tumačenja Europskih zajednica. Opširnije >>>
• Ustavni sud utvrđuje da takvo stajalište podnositelja nije osnovano jer se kriteriji, standardi i instrumenti tumačenja Europskih zajednica ne primjenjuju kao primarni izvor prava, nego samo kao pomoćno sredstvo za tumačenje. Odredbe članka 70. stavka 2. SSP-a i članka 35. stavka 2. privremenog sporazuma valja promatrati u kontekstu obveze Republike Hrvatske da svoje zakonodavstvo, pa tako i ono koje se tiče tržišnog natjecanja, uskladi s pravnom stečevinom Europske unije. Kada primjenjuje tako usklađeno zakonodavstvo, obveza je državnih tijela Republike Hrvatske da to čine na način kako je to slučaj u Europskim zajednicama, dakle po smislu i duhu propisa na temelju kojih je usklađivanje obavljeno. Opširnije >>>
• Dakle, odredbom članka 70. stavka 2. SSP-a se u bitnom određuje da je za ocjenu je li neko postupanje poduzetnika u skladu s pravilima tržišnog natjecanja relevantno ne samo hrvatsko pravo, već treba voditi računa o cjelokupnom pravu Europskih zajednica koje se odnosi na tržišno natjecanje. Time se pravo Europskih zajednica formalnopravno ne uvodi u hrvatski pravni sustav temeljem odredaba SSP-a kao međunarodnog ugovora, ali se propisuje da hrvatske propise tržišnog natjecanja treba primjenjivati i tumačiti uzimajući u obzir pravila, mjerila i načela prava tržišnog natjecanja. Opširnije >>>
• U konkretnom slučaju, SSP i Privremeni sporazum nisu bili na snazi kada se desio događaj koji je ocijenjen zlouporabom položaja na tržištu. Međutim Agencija i Upravni sud su pri procjenjivanju je li takvo postupanje moglo dovesti do zlouporabe monopolističkog odnosno vladajućeg položaja na tržištu krenuli od mjerodavnih odredbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (članci 13. do 20.), a pri tome su samo kao pomoćno sredstvo primijenili kriterije, standarde i instrumente za tumačenje Europskih zajednica. Radilo se o svojevrsnom popunjavanju pravnih praznina na način koji odgovara duhu nacionalnoga prava i koji nije suprotan izričitim rješenjima navedenog Zakona, primjenom kojega je odlučeno u ovom slučaju. Opširnije >>>
• 62.6. Nakon izvršenog temeljnog upisa na temelju izvatka inozemnog tijela, matičar dostavlja odgovarajuće službene obavijesti nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i stranci. Ako je upis izvršen po službenoj dužnosti, obavijest o izvršenom upisu dostavlja se nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, putem Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, a kopija obavijesti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove osobnih stanja građana. Opširnije >>>
Pregled | Prethodna stranica | Sljedeća stranica | Izvod |

KORISNE PREPORUKE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet adrese, e-mail adrese...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analize tržišta, izrada poslovnih planova, investicije...
Info Internet usluge - CMS, izrada poslovnih internet portala, izrada internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, ulaganja, porezi, poslovna psihologija za uspješnost poslovanja i komunikacija...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shopovi), trgovačko posredovanje, trgovinsko poslovanje, trgovački registri...

Web portal InternetImenik.com - Impresum - Kazalo
Svi korisnici sav objavljeni sadržaj koriste na vlastitu odgovornost.