POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...

Pojmovno kazalo sa pregledom relevantnih propisa

Evidencije

Informacije i pregled po pojmovima; evidencija, evidencije


• (1) Pri smještaju radne opreme s opasnim zračenjem u zatvorenom i na otvorenom prostoru, te pri njenoj uporabi, ispitivanju, vođenju evidencije i pri rasporedu radnika na rad s takvom opremom, moraju se primijeniti posebni propisi. Opširnije >>>
• Fitosanitarna inspekcija vodi evidencije o uvozu i zabrani uvoza sredstava za zaštitu bilja. Evidencije se vode u pisanom ili elektroničkom obliku. Opširnije >>>
• (3) Predsjednik sudačkog vijeća zatražit će od Ministarstva pravosuđa i predsjednika suda u kojem je kandidat sudac ocjene obnašanja sudačke dužnosti i druge podatke iz evidencije sudaca, koji su nužni za utvrđivanje stručne sposobnosti kandidata za obavljanje dužnosti predsjednika suda. Opširnije >>>
• Evidencija i spisi na temelju kojih se podaci upisuju u evidenciju jest službena tajna. Opširnije >>>
• Podaci iz evidencije smiju se dati samo tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka ili pravosudnim i državnoodvjetničkim tijelima za postupke iz njihove nadležnosti, odnosno za potrebe upravnog postupka nadležnih upravnih tijela na njihovo službeno traženje, utemeljeno na posebnom propisu. Opširnije >>>
• Podaci iz evidencije izdaju se fizičkoj ili pravnoj osobi, samo ako ta osoba dokaže da su joj podaci potrebni radi ostvarivanja prava u stranoj državi. Opširnije >>>
• Postupak iz stavka 3. ovog članka pokreće se na obrazloženi pisani zahtjev tražitelja, uz ovlašteni prijevod konkretnog propisa ili zahtjeva tijela strane države o potrebi izdavanja potvrde iz evidencije, te uplaćenu upravnu pristojbu u propisanom iznosu. Opširnije >>>
• Obrasci zahtjeva kojim tijela ili osobe iz članka 10. traže izvadak podataka iz evidencije (obrazac br. 3, 4, 5 ili 6), tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio. Opširnije >>>
• Prekršajnim sudovima i drugim pravosudnim i državnoodvjetničkim tijelima i tijelima državne uprave koja vode prekršajni postupak može se omogućiti izravan uvid u evidenciju putem elektroničkih sredstava komunikacije na daljinu. Opširnije >>>
• Tijelima iz st. 1. ovog članka omogućit će se uvid u evidenciju o sankcijama izrečenim za one vrste prekršaja za koje su nadležni voditi prekršajni ili drugi sudski postupak, odnosno upravni postupak propisan posebnim zakonom. Opširnije >>>
• Ministarstvo posebnim izvanupravnim rješenjem odobrava uvid u evidenciju tijelu iz stavka 1. ovog članka. Na predmetno rješenje nije dozvoljena žalba niti se može voditi spor. Opširnije >>>
• O brisanju ili ispravku unijetih podataka u pravomoćnoj odluci iz evidencije, Ministarstvo će unijeti službenu zabilješku u sustavu za EOP temelju pisane obavijesti. Opširnije >>>
• Obveznik stručnog usavršavanja obvezan je odabrati voditelja evidencije stručnog usavršavanja za petogodišnje razdoblje. Opširnije >>>
• U svrhu vođenja evidencije stručnog usavršavanja obveznik stručnog usavršavanja dužan je voditelju evidencije stručnog usavršavanja dostavljati: Opširnije >>>
• Odjel za kadrovske poslove izrađuje godišnji plan i program rada, te brine o upravljanju kadrovima, njihovom razvoju i usavršavanju, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, priprema prijedloge planova prijema u državnu službu usklađujući raspored državnih službenika s planovima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, sudjeluje u izradi strategija, programa i planova izobrazbe zaposlenika Ministarstva, vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući nove podatke u središnji popis državnih službenika, te provodi postupak prijema u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose; te vodi ostale evidencije iz radnih odnosa, kao i prijave i odjave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Odjel obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga koje odredi ministar. Opširnije >>>
Pregled | Prethodna stranica | Sljedeća stranica | Izvod |

KORISNE PREPORUKE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet adrese, e-mail adrese...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analize tržišta, izrada poslovnih planova, investicije...
Info Internet usluge - CMS, izrada poslovnih internet portala, izrada internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, ulaganja, porezi, poslovna psihologija za uspješnost poslovanja i komunikacija...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shopovi), trgovačko posredovanje, trgovinsko poslovanje, trgovački registri...

Web portal InternetImenik.com - Impresum - Kazalo
Svi korisnici sav objavljeni sadržaj koriste na vlastitu odgovornost.